مشخصات نشــریه

مجله علوم و فنون هسته ای

مجله علوم و فنون هسته ای

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله علوم و فنون هسته ای

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1871

شاپا الکترونیک

: 2676-5861

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: میثم تراب مستعدی

سردبیر

: محمد قنادی مراغه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82067669 (021)

نمابر

: 88221354 (021)

تارگاه

: jonsat.nstri.ir

پست الکترونیک

: jonsat@nstri.ir

نشانی

: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دبیرخانه نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

1,077,264

دانلود یکساله

722,034