مشخصات نشــریه

مجله فیزیک پزشکی ایران

مجله فیزیک پزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله فیزیک پزشکی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن فیزیک پزشکی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-3672

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد علی عقابیان

سردبیر

: دکتر محمد تقی بحرینی طوسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8002319 (0511)

نمابر

: 8002320 (0511)

پست الکترونیک

: medical.physics.ir@gmail.com

نشانی

: مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

3,630,406

دانلود یکساله

3,594,371