مشخصات نشــریه

تحقیقات مدیریت آموزشی

تحقیقات مدیریت آموزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات مدیریت آموزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6458

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلام حسین حیدری

سردبیر

: دکتر علی دلاور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 76500091 (021)

نمابر

: 76500091 (021)

تارگاه

: journals.riau.ac.ir

پست الکترونیک

: dr.heydaritafreshi@yahoo.com

نشانی

: رودهن، دانشگاه آزاد، مجتمع دانشگاهی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

99,508

دانلود یکساله

66,785