مشخصات نشــریه

سالمند

سالمند

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سالمند

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-806X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی

سردبیر

: دکتر رباب صحاف

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22180077 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: ija@uswr.ac.ir

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کدپستی: 1985713834

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

701,728

دانلود یکساله

601,826