مشخصات نشــریه

پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6751

شاپا الکترونیک

: 2476-6801

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مرتضی شهبازی نیا

سردبیر

: دکتر محمد عیسائی تفرشی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883623 (021)

نمابر

: 82883623 (021)

تارگاه

: clr.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: jclawresearch@modares.ac.ir

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس علوم انسانی- پژوهشهای حقوق تطبیقی، کدپستی: 1411713116

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

41,038

دانلود یکساله

18,904