مشخصات نشــریه

تعاون و کشاورزی (تعاون)

تعاون و کشاورزی (تعاون)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تعاون و کشاورزی (تعاون)

صاحب امتیاز

: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5370

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی ربیعی

سردبیر

: دکتر محمد چیذری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22562733 (021)

نمابر

: 22589891 (021)

تارگاه

: ajcoop.mcls.gov.ir

پست الکترونیک

: NASHREYEH-TAAVON@ICM.IR

نشانی

: تهران، خیابان پاسداران، ابتدای اختیاریه جنوبی، کوچه آزاده، پلاک 5

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

57,882

دانلود یکساله

27,705