مشخصات نشــریه

نیوار

نیوار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نیوار

صاحب امتیاز

: سازمان هواشناسی کشور

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0565

شاپا الکترونیک

: 2645-3347

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سحر تاج بخش مسلمان

سردبیر

: عباسعلی علی اکبری بیدختی

مدیر داخلی

: فاطمه حشمت

تلفن

: 66070114 (021)

نمابر

: 66070040 (021)

تارگاه

: nivar.irimo.ir

پست الکترونیک

: nivar@irimo.ir

نشانی

: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان هواشناسی کشور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

11,466

دانلود یکساله

6,231