مشخصات نشــریه

فصلنامه علوم اجتماعی

فصلنامه علوم اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فصلنامه علوم اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1162

شاپا الکترونیک

: 2538-2772

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد سعید ذکایی

سردبیر

: دکتر مرتضی فرهادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22223009 (021)

نمابر

: 22227075 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: socjournal@atu.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

158,422

دانلود یکساله

96,985