مشخصات نشــریه

مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی

مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه لرستان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-2325

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حوریه مرادی

سردبیر

: دکتر تقی طاوسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33120002 (066)

نمابر

: 33120002 (066)

تارگاه

: www.gsma.lu.ac.ir

پست الکترونیک

: gsma@lu.ac.ir

نشانی

: لرستان، خرم­ آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، خرم­ آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، طبقه سوم. دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

30,168

دانلود یکساله

22,101