مشخصات نشــریه

مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات راهبردی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده مطالعات راهبردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0727

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمود یزدان فام

سردبیر

: سید جلال دهقانی فیروزآبادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88802477 (021)

نمابر

: 88896561 (021)

تارگاه

: quarterly.risstudies.org

پست الکترونیک

: quarterly@risstudies.org

نشانی

: تهران، خیابان کریمخان، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 7

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

217,903

دانلود یکساله

154,573