مشخصات نشــریه

کارافن

کارافن

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

کارافن

صاحب امتیاز

: دانشگاه فنی و حرفه ای

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2382-9796

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم صالحی عمران

سردبیر

: نعمت اله عزیزی

مدیر اجرایی

: نعمت اله عزیزی

تلفن

: 42350414 (021)

نمابر

: 42350414 (021)

تارگاه

: karafan.tvu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

46,154

دانلود یکساله

42,980