مشخصات نشــریه

کارافن

کارافن

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

کارافن

صاحب امتیاز

: دانشگاه فنی و حرفه ای

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2382-9796

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم صالحی عمران

سردبیر

: نعمت اله عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 42350414 (021)

نمابر

: 88772204 (021)

تارگاه

: karafan.tvu.ac.ir

پست الکترونیک

: karafan@tvu.ac.ir

نشانی

: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

49,661

دانلود یکساله

47,244