مشخصات نشــریه

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات بازاریابی ورزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه کردستان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2783-0535

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سردار محمدی

سردبیر

: دکتر سردار محمدی

مدیر اجرایی

: دکتر سردار محمدی

تلفن

: 33664600 (087) (داخلی 2606)

نمابر

: 33664600 (087) (داخلی 2606)

تارگاه

: gsmsmr.uok.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کتابخانه ماموستاهه ژار، طبقه اول، دفتر نشریه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی، کدپستی: 15175- 66177

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

5,848

دانلود یکساله

4,200

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID