مشخصات نشــریه

فقه و حقوق نوین

فقه و حقوق نوین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فقه و حقوق نوین

صاحب امتیاز

: انجمن ايراني حقوق اداري

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-1469

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبداله علیزاده

سردبیر

: پرفسور محمد رسول آهنگران

مدیر اجرایی

: پرفسور محمد رسول آهنگران

تلفن

: 34225105 (025) - 09196523692

نمابر

: 34225105 (025) - 09196523692

تارگاه

: www.jaml.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، کهک، بلوار مهر، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آزادی، بلوک 38، واحد 3، کدپستی: 3735113966

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

72,129

دانلود یکساله

47,298

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID