مشخصات نشــریه

(پژوهش های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای

(پژوهش های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

(پژوهش های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای

صاحب امتیاز

: جامعه حسابداران رسمی ایران

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمد علوی

سردبیر

: دکتر زهرا پورزمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 42925(021) (داخلی 421)

نمابر

: 88801910 (021)

تارگاه

: article.iacpa.ir

پست الکترونیک

: info@iacpa.ir

نشانی

: تهران خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریخان زند، خیابان شهید امانی، پلاک 4، کدپستی:1598866416

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

5,727

دانلود یکساله

6,760