مشخصات نشــریه

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-1191

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: اصغر شکرگزارچوری

سردبیر

: مجید پورعشور یاسوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33690818 (013)

نمابر

: 33690280 (013)

تارگاه

: hgscaj.guilan.ac.ir

پست الکترونیک

: hgscaj@guilan.ac.ir

نشانی

: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

4,837

دانلود یکساله

4,400