مشخصات نشــریه

جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامه ادبیات تطبیقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

جستارنامه ادبیات تطبیقی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

گروه تخصصی

: دانشگاه آزاد اسلامی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-4882

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسین فلاح

سردبیر

: دکتر محمود صادق زاده

مدیر اجرایی

: دکتر محمود صادق زاده

تلفن

: 8211391-9 (035) (داخلی 2512)

نمابر

: 8211391-9 (035) (داخلی 2512)

تارگاه

: www.jostarnameh.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، کدپستی: 8916871967

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید یکساله

563,472

دانلود یکساله

192,302