مشخصات نشــریه

حقوق فناوری های نوین (حقوق قراردادها و فناوری های نوین)

حقوق فناوری های نوین (حقوق قراردادها و فناوری های نوین)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

حقوق فناوری های نوین (حقوق قراردادها و فناوری های نوین)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علم و فرهنگ

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-2805

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جواد حسین زاده

سردبیر

: دکتر محمد عیسائی تفرشی

مدیر اجرایی

: دکتر محمد عیسائی تفرشی

تلفن

: 44238171 (021)

نمابر

: 44238171 (021)

تارگاه

: clj.usc.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان بهار، کدپستی: 1461968151

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

7,898

دانلود یکساله

3,464

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID