مشخصات نشــریه

پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فرهنگیان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر نصراله صالحی

سردبیر

: دکتر علی صادقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36552585 (026)

نمابر

: 36504630 (026)

تارگاه

: alborzmag.cfu.ac.ir

پست الکترونیک

: alborz.mag.rse@gmail.com

نشانی

: کرج، جاده ملارد، نرسیده به پل شهدای ارتش، دانشگاه فرهنگیان استان البرز، پردیس حکیم فردوسی، کدپستی: 1956764657

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

35,104

دانلود یکساله

19,614