مشخصات نشــریه

قبسات

قبسات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

قبسات

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1029-4538

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی اکبر رشاد

سردبیر

: محمد محمدرضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88734863-4 (021)

نمابر

: 88764792 (021)

تارگاه

: www.qabasat.org

پست الکترونیک

: qabasat@iict.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه شماره 2

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

67,065

دانلود یکساله

23,539