مشخصات نشــریه

محیط زیست و توسعه فرابخشی

محیط زیست و توسعه فرابخشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

محیط زیست و توسعه فرابخشی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: محیط زیست کشاورزی

شاپا چاپی

: 2645-3681

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر روانبخش شیردم

سردبیر

: دکتر مرتضی یوسف زادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 46112051-021

نمابر

: 46112045-021

تارگاه

: www.envjournal.ir

پست الکترونیک

: envjournal@rcesd.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید حکیم، ضلع غربی پارک پردیسان، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کدپستی: 1463913116

نمایه

: محیط زیست کشاورزی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

15,897

دانلود یکساله

21,397