مشخصات نشــریه

تحقیقات مالی

تحقیقات مالی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات مالی

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1024-8153

شاپا الکترونیک

: 2423-5377

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طاهر روشندل اربطانی

سردبیر

: رضا راعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117637 (021)

نمابر

: 8806355 (021)

تارگاه

: jfr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jfr@ut.ac.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

156,421

دانلود یکساله

97,621