مشخصات نشــریه

مطالعات باستان شناسی پارسه

مطالعات باستان شناسی پارسه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات باستان شناسی پارسه

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-5048

شاپا الکترونیک

: 2645-5706

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مرتضی حصاری

سردبیر

: دکتر مرتضی حصاری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66964065 - 021

نمابر

: 66964065 - 021

تارگاه

: journal.richt.ir/mbp

پست الکترونیک

: mbp.journal@GMAIL.COM

نشانی

: تهران، خیابان امام خمینی، خیابان باستیون، بن بست وکیل الدوله، پلاک 4، واحد 8، کدپستی: 1113855468

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

16,706

دانلود یکساله

20,546