مشخصات نشــریه

متن پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی)

متن پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

متن پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1170

شاپا الکترونیک

: 2476-6186

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباسعلی وفایی

سردبیر

: دکتر عباسعلی وفایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88683705 (021)

نمابر

:

تارگاه

: ltr.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: zaban.adab@gmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی، کد پستی: 1997967556

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

108,180

دانلود یکساله

57,493