مشخصات نشــریه

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه یزد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-332x

شاپا الکترونیک

: 2588-7009

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کمال امیدوار

سردبیر

: دکتر محمد حسین سرائی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31233557 - 035

نمابر

:

تارگاه

: grd.yazd.ac.ir

پست الکترونیک

: ahmadi123.1987@gmail.com

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,801

دانلود یکساله

3,864