مشخصات نشــریه

پژوهشنامه کلام

پژوهشنامه کلام

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشنامه کلام

صاحب امتیاز

: جامعه المصطفي العالميه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-5325

شاپا الکترونیک

: 2783-0667

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر

: سید مرتضی حسینی شاهوردی

مدیر اجرایی

: سید مرتضی حسینی شاهوردی

تلفن

: 38557310 (051)

نمابر

: 38557310 (051)

تارگاه

: journals.miu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کدپستی: 9137984318

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

20,194

دانلود یکساله

3,666

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID