مشخصات نشــریه

پژوهش های مهدوی

پژوهش های مهدوی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های مهدوی

صاحب امتیاز

: موسسه آینده روشن

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7655

شاپا الکترونیک

: 2717-2007

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید مسعود پورسعید آقایی

سردبیر

: نصرالله آیتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37833348 (025)

نمابر

: 37738240 (025)

تارگاه

: www.intizar.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کدپستی: 45651-37137

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

14,971

دانلود یکساله

1,878