مشخصات نشــریه

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2131

شاپا الکترونیک

: 2588-476x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: زهرا حجازی زاده

سردبیر

: حسن افراخته

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88829359 (021)

نمابر

: serd@khu.ac.ir

تارگاه

: serd.khu.ac.ir

پست الکترونیک

: serd@khu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به انقلاب، دانشگاه خوارزمی، ساختمان جغرافیا، ط 4

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

25,937

دانلود یکساله

10,075