مشخصات نشــریه

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی مکانیک

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسان مکانیک ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: مکانیک

شاپا چاپی

: 1605-9719

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس علی اکبر صابری

سردبیر

: علی نوری بروجردی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88900965 - 88938373 (021)

نمابر

: 88900965 - 88938373 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: mech-mag@yahoo.com

نشانی

: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بن بست دژن، پلاک 3، کدپستی: 1598977511

نمایه

: مکانیک

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

75,222

دانلود یکساله

39,895