مشخصات نشــریه

ترویج گیاه پزشکی (گیاه پزشک و غذا)

ترویج گیاه پزشکی (گیاه پزشک و غذا)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

ترویج گیاه پزشکی (گیاه پزشک و غذا)

صاحب امتیاز

: موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بهاران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-109x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کامران رهنما

سردبیر

: دکتر کامران رهنما

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2251609 (0171)

نمابر

: 2251607 (0171)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: kamran_ra@yahoo.com

نشانی

: گرگان، خیابان شهید بهشتی، ملاقاتی ششم، موسسه آموزش عالی بهاران، طبقه دوم، دفتر مجله، کدپستی: 38135-49169

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

21,145

دانلود یکساله

3,001