مشخصات نشــریه

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان ایلام

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1563-4728

شاپا الکترونیک

: 2588-3135

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی دل پیشه

سردبیر

: دکتر افرا خسروی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32227147 (084)

نمابر

: 32227147 (084)

تارگاه

: sjimu.medilam.ac.ir

پست الکترونیک

: sjimu@medilam.ac.ir

نشانی

: ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت پژوهشی-آموزشی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

988,895

دانلود یکساله

951,399