مشخصات نشــریه

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

صاحب امتیاز

: موسسه آموزش عالی آیندگان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2783-1345

شاپا الکترونیک

: 2717-4581

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید اسماعیل نجفی

سردبیر

: اکبر عالم تبریز

مدیر اجرایی

: اکبر عالم تبریز

تلفن

: 43610428 (011), 09113958681

نمابر

: 43610428 (011), 09113958681

تارگاه

: www.journal-fea.com

پست الکترونیک

:

نشانی

: مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان، کدپستی: 4681853617

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

38,149

دانلود یکساله

16,521