مشخصات نشــریه

فقه، حقوق و علوم جزا

فقه، حقوق و علوم جزا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

فقه، حقوق و علوم جزا

صاحب امتیاز

: انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-3787

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مسعود گائینی

سردبیر

: دکتر حمید خادم مسجدی

مدیر اجرایی

: دکتر حمید خادم مسجدی

تلفن

: 28423855 (021)

نمابر

: 28423855 (021)

تارگاه

: www.joce.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، خیابان امام خمینی، مجتمع تندیس، کدپستی: 13433-37197

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

13,600

دانلود یکساله

7,264