مشخصات نشــریه

پژوهشنامه مالیات

پژوهشنامه مالیات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه مالیات

صاحب امتیاز

: سازمان امور مالیاتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6484

شاپا الکترونیک

: 2717-1817

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کامل تقوی نژاد

سردبیر

: دکتر تیمور رحمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33903933 (021)

نمابر

: 33967439 (021)

تارگاه

: www.intamedia.ir

پست الکترونیک

: info@taxresearch.ir

نشانی

: تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، روبروی کاخ دادگستری، سازمان امور مالیاتی کشور، طبقه چهارم، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، کدپستی: 1114943661

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

181,947

دانلود یکساله

123,578