مشخصات نشــریه

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

صاحب امتیاز

: دانشگاه زابل

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-611X

شاپا الکترونیک

: 2588-4603

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اسماعیل سیدآبادی

سردبیر

: دکتر محمد رضا اصغر پور

مدیر اجرایی

: دکتر محمد رضا اصغر پور

تلفن

: 31232102 (054)

نمابر

: 31232102 (054)

تارگاه

: cropscience.uoz.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 35856-98613

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

41,205

دانلود یکساله

47,785