مشخصات نشــریه

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: معماری

شاپا چاپی

: 2716-9642

شاپا الکترونیک

: 2716-9758

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدعلی کی نژاد

سردبیر

: محمدتقی پیربابائی

مدیر داخلی

: مینو قره بگلو

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: معماری

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

8,160

دانلود یکساله

7,938