مشخصات نشــریه

مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

صاحب امتیاز

: مرکز نشر تحقیقات علمی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-2163

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی اسماعیل زاده

سردبیر

: دکتر محمد حاسب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09391680343

نمابر

:

تارگاه

: sjamao.srpub.org

پست الکترونیک

: sjamao@srpub.org, info@srpub.org

نشانی

: شیروان، خیایان استاد شهریار، نبش شهریار 1.3، مرکز نشر تحقیقات علمی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

3,663

دانلود یکساله

880