مشخصات نشــریه

مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان

مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان

صاحب امتیاز

: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-6116

شاپا الکترونیک

: 2676-6124

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ناصر نبی زاده

سردبیر

: محمود رمضانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32323393 - 056

نمابر

: 32323277 - 056

تارگاه

: www.farhangekhorasan.ir

پست الکترونیک

: pazhoheshkhorasanj@farhangmail.ir

نشانی

: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

7,963

دانلود یکساله

23,762