مشخصات نشــریه

فرهنگ یزد

فرهنگ یزد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فرهنگ یزد

صاحب امتیاز

: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 9988-1735

شاپا الکترونیک

: 2717-3895

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید جوادیان زاده

سردبیر

: سید علیرضا افشانی

مدیر اجرایی

: سید علیرضا افشانی

تلفن

: 36242626 (035)

نمابر

: 36242626 (035)

تارگاه

: fyazd.farhang.gov.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: یزد، بلوار دانشجو، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استان یزد، کدپستی:8916713434

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

9,662

دانلود یکساله

6,836

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID