مشخصات نشــریه

توسعه فضاهای پیراشهری

توسعه فضاهای پیراشهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توسعه فضاهای پیراشهری

صاحب امتیاز

: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-4164

شاپا الکترونیک

: 2676-4172

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن افراخته

سردبیر

: دکتر حسن افراخته

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09032941525

نمابر

:

تارگاه

: www.jpusd.ir

پست الکترونیک

: jpusd@yahoo.com

نشانی

: تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، طبقه چهارم، دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستاییِ، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,372

دانلود یکساله

4,585