مشخصات نشــریه

گل و گیاهان زینتی

گل و گیاهان زینتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گل و گیاهان زینتی

صاحب امتیاز

: انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-5993

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پژمان آزادی

سردبیر

: دکتر حسن صالحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09044189032

نمابر

:

تارگاه

: flowerjournal.ir

پست الکترونیک

: ijop.isop@gmail.com

نشانی

: محلات، دهکده گل، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، کدپستی: 3781556365

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

1,846

دانلود یکساله

1,164