مشخصات نشــریه

آنالیز سازه - زلزله

آنالیز سازه - زلزله

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آنالیز سازه - زلزله

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-6310

شاپا الکترونیک

: 2476-4280

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد ملکی

سردبیر

: دکتر علاء الدین بهروش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37454506 - 041

نمابر

: 37455111 - 041

پست الکترونیک

: miau.journal@gmail.com

نشانی

: مراغه، بلوار شهید درخشی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ساختمان اداری اندیشه، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

176,217

دانلود یکساله

174,183