مشخصات نشــریه

پژوهشنامه مطالعات مرزی

پژوهشنامه مطالعات مرزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه مطالعات مرزی

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-4512

شاپا الکترونیک

: 2717-056x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: احمدعلی گودرزی

سردبیر

: عباس خورشیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81830742 (021)

نمابر

: 81830738 (021)

تارگاه

: bss.jrl.police.ir

پست الکترونیک

: dt_marzbani@police.ir

نشانی

: ایران، تهران، انتهای اتوبان همت غرب، جنب دانشگاه علوم انتظامی امین، بعد از مجتمع فرهنگی ورزشی الغدیر، ساختمان فرماندهی مرزبانی ناجا، طبقه دوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

62,876

دانلود یکساله

38,823