مشخصات نشــریه

بوم شناسی کاربردی

بوم شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بوم شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3128

شاپا الکترونیک

: 2476-3217

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی بصیری

سردبیر

: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33912795 (031)

نمابر

: 33912626 (031)

تارگاه

: ijae.iut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی، کدپستی:8415683111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

17,774

دانلود یکساله

15,321