مشخصات نشــریه

راهبرد

راهبرد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

راهبرد

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تحقیقات راهبردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1028-3102

شاپا الکترونیک

: 2588-6525

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محسن رضایی میرقائد

سردبیر

: محمدرحیم عیوضی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22802525 (021)

نمابر

: 22803876 (021)

تارگاه

: rahbord.csr.ir

پست الکترونیک

: rahbord@csr.ir

نشانی

: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به پل حافظ، پلاک 376

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

185,394

دانلود یکساله

98,592