مشخصات نشــریه

امیرکبیر

امیرکبیر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

امیرکبیر

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1015-0951

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید کمال الدین نیک روش

سردبیر

: دکتر سید کمال الدین نیک روش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66491123 (021)

نمابر

: 66491123 (021)

تارگاه

: www.akujournal.com

پست الکترونیک

: info@akujournal.com

نشانی

: تهران، خیابان حافظ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی، طبقه 8، کدپستی: 15914

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,423,818

دانلود یکساله

4,224,033