مشخصات نشــریه

اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اصول بهداشت روانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1028-6918

شاپا الکترونیک

: 1684-4300

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدابوالقاسم حسینی

سردبیر

: دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7112540 - 7002309 (0511)

نمابر

: 7124184 (0511)

تارگاه

: jfmh.mums.ac.ir

پست الکترونیک

: FU.ME.HE@MUMS.AC.IR

نشانی

: مشهد، میدان فردوسی، بلوار حر عاملی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا، کد پستی: 83134-91959

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

427,524

دانلود یکساله

565,076