مشخصات نشــریه

جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ)

جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ)

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7766

شاپا الکترونیک

: 2383-0808

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا ملایی توانی

سردبیر

: دکتر پروین ترکمنی آذر

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 361) 88046891 - 88052301 (021)

نمابر

: 88066051 (021)

پست الکترونیک

: jtarikh@ihcs.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، کد پستی 14374

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

42,271

دانلود یکساله

30,636