مشخصات نشــریه

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-2983

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی ذکاوتی

سردبیر

: علی ذکاوتی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.isoed.epage.ir

پست الکترونیک

: naseri.1388@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان خاقانی، دانشگاه تربیت معلم، موسسه تحقیقات تربیتی، طبقه ششم، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

70,912

دانلود یکساله

52,494