مشخصات نشــریه

مجله علوم جمهوری اسلامی ایران

مجله علوم جمهوری اسلامی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علوم جمهوری اسلامی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1016-1104

شاپا الکترونیک

: 2345-6914

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکترمحمد رضا نوری دالویی

سردبیر

: دکترمحمد رضا نوری دالویی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66491090, 6958808 (021)

نمابر

: 66958808 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: jsciences@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، جمهوری اسلامی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

8,659,709

دانلود یکساله

6,666,909