مشخصات نشــریه

پژوهشنامه حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه حمل و نقل

صاحب امتیاز

: پژوهشکده حمل و نقل

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-3459

شاپا الکترونیک

: 2008-3351

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود صفارزاده

سردبیر

: دکتر محمد شکرچی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88255942 (021)

نمابر

: 88255942 (021)

تارگاه

: www.trijournal.ir

پست الکترونیک

: trj@rahiran.ir

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و فرهنگیان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

264,170

دانلود یکساله

199,045